Rugāju novada vidusskolas projektu “Veiksmīgs, radošs un motivēts skolotājs - skolēnu mācīšanās motivācijas veicinātājs” līdzfinansē Eiropas Savienība 

Projekta mērķis: Pilnveidot Rugāju novada vidusskolas skolotāju pedagoģiskā procesa organizācijas prasmes skolēnu mācīšanās procesa aktivizēšanai un personīgās atbildības par mācību sasniegumiem veicināšanai.

Laikā, kad nepieciešama izglītības paradigmas maiņa, kad nepieciešamas idejas un spēks jaunu mācīšanas formu ieviešanai, daudziem skolotājiem jūtama motivācijas nepietiekamība inovatīvu metožu pielietojumam mācību procesā, kas reizēm atspoguļojas arī skolēnu vēlmē mācīties. Lai varētu motivēt skolēnus būt atbildīgiem par saviem mācību sasniegumiem, arī skolotājam jābūt veiksmīgam, radošam un motivētam. Tādēļ nepieciešams paaugstināt pedagogu motivāciju un apmierinātību ikdienas darbā, pilnveidot pedagogu kompetenci skolēnu mācīšanās sekmēšanai, aktīva un inovatīva mācību procesa organizēšanai.

Izstrādājot projekta pieteikumu, ņemtas vērā skolas attīstības plāna, Eiropas attīstības plāna un skolas katras metodiskās komisijas vajadzības efektīvākai mācību darba un skolēnu mācīšanās organizācijai atbilstoši MK jomas specifikai. Katra metodiskā komisija savās sanāksmēs izvirzījusi skolotāju dalībai mācību mobilitātēs. Projektā tieši iesaistīti 8 pedagogi - direktore, vietniece, 6 skolotāji no skolas katras metodiskās komisijas, kas nodrošinās nepastarpinātu pieredzes nodošanu pārējam skolas pedagoģiskajam personālam (kopumā 40), kā arī rezultātu efektīvu izplatīšanu citu skolu skolotājiem.

8 mobilitātes ļaus gūt citu valstu pieredzi, ko projektā iesaistītie pedagogi pēc tam aprobēs praksē Latvijas apstākļos, vadīs atklātās stundas un izstrādās metodisko materiālu par skolēnu mācīšanās procesa aktivizēšanu un personīgās atbildības veicināšanu. Plānotās mobilitātes:

- 5 dienu Skolvadības kursi Somijā, jo šīs valsts izglītības sistēma zināma kā viena no kvalitatīvākajām. Kursos plānots salīdzināt skolvadību Eiropā, uzzināt vairāk par Somijas izglītības sistēmu, diskutēt par jautājumiem: - Kas un kam skolā ir direktors; - Vai personāls ir skolas vadības labākais draugs, aprīkojums vai kas cits?; - Kā rosināt skolotājus sasniegt vislabākos rezultātus no skolēniem.

- 5 dienu kursi Portugālē "Teach, Learn, Quality" - kvalitātes sistēmu izstrāde un ieviešanas metodoloģija, personāla sastāvs, cilvēciskais faktors, veidi, kā motivēt skolas personālu kvalitātes paaugstināšanai.

- 5 dienu kursi Spānijā skolotāju personīgās motivācijas un labsajūtas paaugstināšanai, paņēmieni skolotāju un skolas aktivitātes paaugstināšanai.

- 7 dienu kursi Itālijā pirmsskolas skolotājiem mācību metodikas pilnveidošanai Eiropas kontekstā radošas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai pirmsskolā.

- 6 dienu kursi Maltā angļu valodas sākumskolā mācīšanas metodika. Interaktīvas, praktiskas nodarbības,  metodes un paņēmieni kā sākumskolas klasi pārvērst dinamiskā un aizraujošā mācību vidē. Pieredzē balstīti paņēmieni mūsdienu skolēnu mācīšanai.

- 7 dienu kursi Horvātijā - aktīvās metodes mācīšanās motivācijas paaugstināšanai - aktīvā mācīšanās, pozitīvs mikroklimats klasē, grupu sadarbība, droša atmosfēra, līdzsvars starp intelektuālo un emocionālo saturu matemātikas mācīšanā.  Kursu gaitā tiks izstrādāts plāns, kā paaugstināt motivāciju un kvalitāti, vispārējo labsajūtu skolā.

- 6 dienu kursi Francijā - radošums, inovācijas, aktīva sabiedriskā līdzdalība un starpkultūru dialogs. Inovatīvas mācību metodes, lai rosinātu vidusskolēnus izglītības kvalitātes paaugstināšanai un starpkultūru dialogam.

- 5 dienu kursi Somijā - iekļaujošās izglītības organizēšana, paņēmieni agrīnai diagnostikai, skolu vizītes, tikšanās ar speciālās izglītības skolotājiem, atbalsta personālu. Pieredze, kā atbalstīt skolēnus mazajās skolās.

Pēc katras mobilitātes tiks organizētas mācību priekšmetu metodisko komisiju sanāksmes, kurās projekta dalībnieki dalīsies idejās.

Katram skolas pedagogam tiks piedāvāta iespēja vērot atklātās stundas un tiks izstrādāts materiāls "Skolēnu mācīšanās procesa aktivizēšana un personīgās atbildības par mācību sasniegumiem veicināšana" ar metodikas aprobāciju Latvijas apstākļos un izveidotiem atsevišķu stundu plāniem un ieteikumiem veiksmīgākai stundas norisei. Ar projektā gūtajām atziņām sanāksmēs tiks iepazīstināts viss  skolas kolektīvs,  Rugāju, Balvu un Baltinavas skolotāji metodisko apvienību sanāksmēs, novada domes pārstāvji, skolas padomes dalībnieki, skolēnu vecāki.

erasmus 1  erasmus 2  projekts 3


© 2020 Rugāju novada vidusskola