Gada tēma: Ūdens

Ekoskolas mērķi

 • Veidot izpratni par ūdens ciklu un saldūdens resursiem, to nozīmi dabā un cilvēku labklājībā.

 • Popularizēt ieradumus, kas samazina ūdens patēriņu skolā un mājās.

 • Nodrošināt, ka skolā nerodas ūdens zudumi tehnisku problēmu dēļ, ja iespējams – biežāk izmantot lietus ūdeni.

 • Pārliecināties, ka skolas notekūdeņi nepiesārņo dabu, un pēc iespējas pāriet uz dabīgu sadzīves ķīmiju.

Mācību mērķi

Skolēni var:

 • uzzināt par ūdens aprites ciklu;
 • iepazīstieties ar saldūdens resursiem un to izsmelšanas problēmu ;
 • iepazīties ar notekūdeņu attīrīšanu, izprast problēmas un sekas neattīrītu ūdeņu nonākšanai dabā;
 • izpētīt apkārtnes upes, ezerus strautus! Uzziniet , kāds ir to ekoloģiskais stāvoklis un kas tos ietekmē; 
 • veicināt tīra, nepiesārņota ūdens kā vērtības apzināšanos, tā nozīmi dabā un cilvēku labklājībā ;
 • uzzināt par ūdens taupīšanas iespējām;
 • savākt, apstrādāt un pasniegt informāciju, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
 • rezultātus darīt zināmus citiem tādā veidā, kas viņus pārliecinātu mainīt attieksmi un uzvedību;
 • sadarboties kopīga mērķa realizēšanai.

20191031 105533

 


 

© 2023 Rugāju vidusskola