RUGĀJU NOVADA VIDUSSKOLAS MISIJA:

 

Izglītots skolēns, kurš mācās, ir savas dzīves veidotājs, kas saprot sevi un citus, spēj pieņemt patstāvīgus lēmumus, prot atrast savu ceļu dzīvē.

 

VĪZIJA:

 

„Esmu vērtība sabiedrībā!”

 

MĒRĶIS: 

 

Iesaistīt izglītojamos jēgpilnā mācīšanās procesā, nodrošinot mācību vidi, kas sekmētu valsts pirmsskolas, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu atbilstoši izglītojamo veselības stāvoklim, spējām, interesēm un attīstības līmenim.

 

VĒRTĪBAS:

 

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA

VESELĪGA VIDE

LĪDZATBILDĪBA

Mēs nodrošinām atbalstu katra skolēna potenciāla attīstīšanai, lai ikviens spētu veiksmīgi iekļauties darba tirgū

Mēs uzskatām, ka skolas ģeogrāfiskā atrašanās vieta un infrastruktūra nodrošina pamatu veselīgam dzīvesveidam

Mēs akcentējam personīgās atbildības nozīmi darba rezultātu kontekstā

Motivēts un profesionāls skolotājs ir mūsu skolas vērtība

Mēs mācību un ārpusstundu aktivitātēs pilnveidojam un attīstām veselīga dzīvesveida ieradumus

Mūsu skolā tiek uzklausīta katra iniciatīva, veidojot piederības sajūtu un lepnumu par savu skolu

Mūsu skolēnu raksturo mērķtiecība, laika plānošanas, sadarbības un tehnoloģiju lietderīgas izmantošanas prasme

Ar skolas ikdienas aktivitātēm izglītojam un iesaistām vietējo kopienu veselīgas vides veidošanā

Mūsu skolas ikdienas aktivitātes atspoguļo ikviena līdzatbildību par skolā notiekošo

 

 

© 2023 Rugāju vidusskola