Skolai licencētās un akreditētās programmas

 

1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programma – kods 01011111

2. Vispārējās pamatizglītības programma – kods 21011111 

3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – kods 21015611

4. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma – kods 31011011

© 2020 Rugāju novada vidusskola