Tikšanās ar Rugāju novada skolu absolventiem ciklā „10 gadi pēc vidusskolas…”

Lai paplašinātu jauniešu redzesloku un izpratni par dažādajām studiju un darba iespējām, par karjeras veidošanas ceļiem, šinī mācību gadā Rugāju novada vidusskolā dalīties savā mācību un dzīves pieredzē tiek aicināti mūsu novada skolu absolventi. Šādi pieredzes stāsti pašreizējiem skolu jauniešiem var kalpot kā materiāls, domās modelējot savas nākotnes karjeras izvēles.

Profesija 1

Tikšanās ar Rugāju novada vidusskolas absolventu Andri Barkānu

Kā pirmais šajā sarunu ciklā decembra nogalē ar vidusskolēniem tikās Andris Barkāns, kas Rugāju novada vidusskolu absolvēja pirms 10 gadiem un izglītību turpināja, apgūstot vides zinības Daugavpils universitātes Dabaszinātņu fakultātē. Vairākus gadus viņš strādāja kā speciālists Rugāju novada domē, mainīja darba vietu un tagad veiksmīgi strādā Valsts meža dienestā.

Sarunā Andris uzsvēra izglītības nozīmi un akcentēja to, ka studiju iespējas ir ne tikai Rīgā, bet arī universitātes reģionos, kas var būt ļoti laba izvēle izglītības ieguvei. Andris vērsa uzmanību uz to, ka arī karjeras veidošana nosacīti tuvu mājām var būt ļoti labs risinājums un ka nav tā, ka darbs speciālistiem ir tikai Rīgā.

Atbildot uz klātesošo jautājumiem un balstoties arī uz savu bitenieka pieredzi, Andris stāstījumā akcentēja individuālā biznesa attīstības iespējas šeit pat Rugājos.

Profesija 2

Tikšanās ar Rugāju novada vidusskolas absolventi Zani Kukurāni

Nākamā tikšanās ciklā „10 gadi pēc vidusskolas…” notika ar Rugāju novada vidusskolas absolventi Zani Kukurāni. Arī Zane atskatījās uz aizvadītajiem 10 gadiem, kopš saņemts vidusskolas absolvēšanas diploms. Zanes stāstījums bija saistīts ar starptautisku studiju un darba pieredzi lielās multinacionālās kompānijās, jo viņa savu karjeru veidoja, apvienojot darbu ar studijām vakara vai neklātienes nodaļās. Patlaban Zane ir starptautiskā mārketinga speciāliste Itālijas tirdzniecības uzņēmumā Milānā. Viņa ar jauniešiem dalījās savā studiju pieredzē (RTU, Biznesa augstskolā „Turība”, LU, kā arī par studijām apmaiņas programmu ietvaros Francijā un Itālijā). Jauniete stāstīja par savu darba pieredzi gan Latvijā, gan ārzemēs, strādājot starptautiskajos uzņēmumos (ziņu aģentūrā BNS, mediju kompānijā MTG, uzņēmumā Danon).

Sarunā ar jauniešiem Zane akcentēja personiskās īpašības un prasmes, kuras vajadzīgas darba tirgū un uzsvēra, ka ir svarīgi tās attīstīt. Strādājot tādā nozarē kā mārketings, izglītībai ir jābūt, bet nav tik liela nozīme, ko tieši esi studējis – mārketingu, komunikāciju, ekonomiku vai kādu citu ar mārketingu saistīto nozari. Ar prezentācijas palīdzību, Zane, balstoties uz savu karjeras veidošanas pieredzi, uzskatāmi demonstrēja personības izaugsmes plāna pamatpunktus – kā sevī attīstīt to, kas ir patiešām svarīgi, ar ko sākt savas karjeras mērķtiecīgu veidošanu. Viss ir katra paša ziņā, nav tik svarīgi, vai esi ieguvis prestižas pilsētas vai lauku vidusskolas diplomu. Ja esi mērķtiecīgs un gatavs izaicinājumiem – viss ir iespējams.

Pofesija 3

15.janvārī ar Rugāju novada vidusskolas vecāko klašu skolēni tikās pašreizējo Vidzemes augstskolas studenti Elīnu Smoļaku.

Elīnas izlaiduma valsis Rugāju novada vidusskolā skanēja vēl tikai pagājušajā gadā. Jaunietes turpmākā studiju izvēle bija mērķtiecīga- Elīna bija pārliecināta, ka viņu interesē informāciju tehnoloģiju joma. Zinot, ka arī pašreizējo vidusskolēnu vidū ir jaunieši, kas interesējas par IT studiju virzienu, Elīna pastāstīja par studiju iespējām Vidzemes augstskolā, īpaši pievēršot vērību IT virzienam- kādas ir prasības, ko tieši mācās šajā fakultātē. Tiem, kuri savu nākotni redz informāciju tehnoloģiju jomā, Elīna iesaka īpašu vērību pievērst matemātikas apguvei. Jauniete novērtē, ka Rugāju novada vidusskolā gūtās zināšanas viņai ir devušas labu pamatu sekmīgām studijām augstskolā.

Profesija 4

Tikšanās ciklu ar absolventiem ”…..pēc vidusskolas” noslēdza tikšanās ar RTU inženierekonomikas un vadības fakultātes maģistru, nekustamo īpašumu vērtētāju, mūsu novadnieku- Didzi Usenieku. To apmeklēja Rugāju novada skolu 8.- 12. klašu jaunieši.

Pēc Rugāju novada Eglaines pamatskolas beigšanas Didzis mācījās Balvu pilsētas ģimnāzijā. Pēc tās absolvēšanas viņa izvēle bija studijas Rīgas Tehniskajā universitātē. Didzis visai detalizēti iepazīstināja jauniešus ar sava darba specifiku, nepieciešamajām zināšanām, prasmēm, šai profesijā vajadzīgajām personības īpašībām. Kā priekšrocību viņš minēja darba laika brīvu plānošanu, dinamisku darbu, kas iekļauj dažāda veida īpašumu vērtēšanu jebkurā Latvijas vietā, karjeras izaugsmes iespējas. Interesanti, ka demonstrējamo piemēru vidū viņš iekļāva arī Rugāju novada vidusskolu kā vērtējamu nekustamo īpašumu.

D. Usenieks mudināja jauniešus skatīties uz pasaulē notiekošajiem procesiem plašāk, maksimāli pilnveidot savas zināšanas, izmantot visas skolā pieejamās izglītības iespējas, jo turpmākajā dzīvē, iespējams, to pašu var nākties apgūt, bet nu jau mācībās investējot gan papildus laiku, gan finanšu līdzekļus. Jautāts, kurš no skolā apgūstamajiem mācību priekšmetiem viņam šķiet īpaši svarīgs no šīsdienas skatpunkta, Didzis akcentēja latviešu valodas apguvi. Jo tiem, kas savu nākotni redz ar augstāku izglītības līmeni, jebkurā profesijā nepieciešamas gan labas runas, gan rakstu prasmes. Arī viņam, kā nekustamo īpašumu vērtētājam, visiem dokumentiem ir jābūt noformētiem labā valodas kvalitātē.


© 2020 Rugāju novada vidusskola