Pumpurs ikvd

Pumpurs

No 2019. gada marta Rugāju novada vidusskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros.

Šo Eiropas Sociālā fonda projektu mēs atpazīstam ar nosaukumu “PuMPuRS”, projekta mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 5. līdz 12. klasei.

Projekta “PuMPuRS” ietvaros Rugāju novada vidusskolā individuālu atbalstu mācību stundās un ārpus tām līdz 2019. gada 31. decembrim saņēmuši vairāk nekā 29 skolēnu, savukārt no 2020. gada janvāra mēneša atbalstu saņem 24 skolēni.

Šajā laika posmā, t.i. 2018./2019. m.g. 2. semestrī un 2019./2020. m. g. 1. semestrī, tika nodarbināti 15 individuālā atbalsta sniedzēji, bet šajā 2019./2020. m.g. 2. semestrī tie ir 8. Katram projektā iesaistītajam skolēnam semestrim tika izveidots individuālais atbalsta plāns. Visbiežāk skolas izmanto iespēju sniegt papildu individuālās konsultācijas un izskaidrojošo darbu dažādos mācību priekšmetos – kādam jāapgūst iepriekšējos gados neapgūtais, citam savukārt vajadzīga atšķirīga pieeja mācību satura izskaidrošanā. Visvairāk pedagogu atbalsts tika sniegts konsultācijās matemātikā un latviešu valodā, kā arī bija nepieciešamas pedagoga palīga konsultācijas.

Otrs biežāk izmantotais atbalsta veids ir psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas. Situācijas, kurās tas nepieciešams, ir visdažādākās.

Dažiem skolēniem tiek sniegts ekonomiskais atbalsts – segtas launaga izmaksas.

Projekts palīdzējis skolotājiem, atbalsta personālam sadarboties ciešāk, jo pirms atbalsta sniegšanas kādam skolēnam, ir jāveido saikne un jāpārrunā kā varētu bērnam palīdzēt, lai viņš justos labāk, jo tā jūtoties viņš ir motivēts sadarboties, pabeigt skolu, būt atklātākam, saredzētam un sadzirdētam.

Projekts “PuMPuRS” veidots ar mērķi ne tikai sniegt individuālu atbalstu skolēniem, bet arī atbalstīt pedagogus, veicinot kopīgi veidotās atbalsta sistēmas ilgtspēju.

 

Atsauksmes par projektu gan no skolotājiem, gan skolēniem ir pozitīvas:

Skolotāji un atbalsta personāls atzīst, ka konsultācijas palīdz veiksmīgāk skolēniem sagatavoties pārbaudes darbiem, nostiprinot zināšanas, kā arī šis ir atbalsts bērnu vecākiem, jo reizumis, lai palīdzētu savam bērnam mācībās, tie nespēj palīdzēt. Bērns ar projekta palīdzību kļūst motivētāks, atvērtāks, atbildīgāks, jo saņemot atbalstu ne tikai mācību satura apguvē, ir nepieciešams saņemt arī psiholoģisku un emocionālu atbalstu.

Diemžēl ir arī vecāki un bērni, kuri vēl nenovērtē projekta piedāvātās iespējas. Žēl, ka ir skolēni un vecāki, kuri “PuMPuRa” doto bezmaksas privātskolotāju piedāvāto atbalstu nenovērtē un uzskata par lieku apgrūtinājumu.

Skolēnu atsauksmes par projekta ieguvumiem:

“Ieguvu jaunas zināšanas un nostabilizēju vecos pamatus. Vēlētos iespēju arī 2. semestrī. Uzlaboju atzīmes priekšmetā.” 

“Pumpurs palīdz man labāk iemācīties vielu, to saprast.” 

“Ir uzlabojusies lasītprasme. Vieglāk iemācīties dzejoli.”

“Pumpurs man ir devis motivāciju, spēku saņemties brīžos, kad šķiet, ka vairs nav iespēju labot darbus. Kā arī lieliska iespēja redzēt savas atzīmes un plānot ko vajag uzlabot.” 

 “Man uzlabojas sekmes." 

“Palīdzība stundās un individuālās konsultācijas man dod drošības sajūtu, un es varu lēnākā tempā pildīt uzdevumus. Man arī launags ir nepieciešams. Paldies ka to projekts piedāvā.” 

“Mani projekts apmierina, jo man patīk, kad ar mani strādā vienu pašu. Tad es varu jautāt, neskaidro paskaidro man vienam un daudz reižu. Pateicoties konsultācijām, esmu vairāk iemācījies un uzlabojis sekmes.” 

“Man projekts ir palīdzējis labāk mācīties. Man ir uzlabojušās sekmes latviešu valodā un angļu valodā. Matemātikā vēl jāmācās vairāk. Patīk ka esmu projektā.”

“Projekts “Pumpurs” ir vajadzīgs, jo tas man ir devis sapratni, ka pamācoties konsultācijās papildus un ja stundās skolotāja piepalīdz atcerēties, pamudina nepadoties, bet vairāk padomāt, tad man kaut kā labās sanāk mācīties. Labi, ka ir launags.”

 

Vairāk par projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr. 8.3.4.0/16/I/001)  iespējams uzzināt http://www.pumpurs.lv/

Rugāju novada vidusskolas Individuālo atbalsta plānu sagatavotāja/uzraudzītāja Ilze Dobrovoļska


© 2021 Rugāju novada vidusskola