Novada skatuves runas konkurss

Rugāju novada domes Izglītības pārvalde sadarbībā ar Rugāju novada vidusskolas Valodu un Mākslas MK 5.februārī organizēja novada skatuves runas konkursu. Skatuves runas konkursa mērķis bija novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas. Skatuves runas konkursā skolēnu runas prasmes vērtēja Rugāju novada Izglītības pārvaldes vadītāja Biruta Berkolde,  Eglaines pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Rasma Zuša, Rugāju novada vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Inga Garā, Rugāju novada vidusskolas sākumskolas skolotāja un logopēde Astrīda Circene, Rugāju Jauniešu centra vadītāja Līga Kravale.

Skatuves runas konkursā piedalījās 28 dzejas un prozas runātāji no Eglaines pamatskolas un Rugāju novada vidusskolas.

Savai skatuves runai skolēni bija izvēlējušies skaistu dzeju un prozu, izmantojot  I.Ziedoņa, O.Vācieša, L.Apšenieces , Raiņa , Aspazijas un citu autoru daiļradi.

Žūrijai skatuves runātāji bija jānovērtē atbilstoši VISC noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, kuros noteikts, ka jāvērtē repertuāra atbilstība runātājam, izteiksme, balss intonācija, skaidra dikcija un artikulācija, kontakts ar klausītāju, attieksme pret dzejoli un klausītāju, literārā darba apjoms.  Skolēni tika vērtēti 4 vecuma grupās. 1.klases grupā piedalījās divi Rugāju novada vidusskolas skolēni: Marta Kočāne un Rinalds Dobrovoļskis, ko sagatavoja skolotāja Velta Kadakovska. Marta novada konkursā ieguva 1.vietu, bet Rinards 2.vietu. 2.- 3.klašu grupā piedalījās Eglaines pamatskolas skolēni: 2.klase- Madara Dokāne , Aivita Šolina un Matīss Leons, sagatavoja skolotāja Iveta Birkova, 3.klase- Daira Ikstena, sagatavoja skolotāja Iveta Useniece. Rugāju novada vidusskolas skolēni:  2.klase-Gerda Sietniece, Patrīcija Apšeniece, Raitis Kontovs,  sagatavoja skolotāja Astrīda Circene, 3.klase - Marta Felicita Sņegova, sagatavoja skolotāja Ilze Dobrovoļska.  Šajā klašu grupā 1.vietu ieguva Aivita Šolina, 2.vietu - Patrīcija Apšeniece, 3.vietu - Madara Dokāne un Raitis Kontovs.

4.-6.klašu grupā no Eglaines pamatskolas piedalījās 4.klases skolnieks Osvalds Tūmiņš, sagatavoja skolotāja Anna Stērniniece,  no Rugāju novada vidusskolas 4.klases Krista Arule, Elvita Rizena, Egija Muižniece , sagatavoja skolotāja Agita Kukurāne, no 5.klases Endija Garā, Meldra Pērkone, Meldra Nazarova, sagatavoja skolotāja Evija Konivale, no 6.klases Annija Stērniece, Gabriela Laila Aleksejeva, sagatavoja skolotāja Sanita Ciukora.Šajā klašu grupā 1.vietu ieguva Egija Muižniece un Gabriela Laila Aleksejeva, 2.vietu - Osvalds Tūmiņš un Krista Arule, 3.vietu - Meldra Nazarova.

7.-9.klašu grupā no Eglaines pamatskolas piedalījās 7.klases skolniece Elīna Burka, 8.klases skolnieks Edijs Krivišs, 9.klases skolnieces Amanda Tutiņa un Agnese Ikstena, šos skolēnus sagatavoja skolotāja Rasma Zuša. No Rugāju novada vidusskolas 7.klases piedalījās Valters Šmagris, sagatavoja skolotāja Sanita Ciukora, 8.klases- Rēzija Puško , 9.klases skolnieces Amanda Kočāne, Astra Smirnova, Eva Spriņģe, sagatavoja skolotāja Evija Konivale.

Šajā klašu grupā 1.vietu ieguva Agnese Ikstena, 2.vietu –Edijs Krivišs, 3.vietu - Rēzija Puško.

Visi novada skatuves runas konkursa dalībnieki saņēma Rugāju novada Izglītības pārvaldes diplomus un pārsteiguma balvas. Pateicības rakstus par ieguldīto darbu, gatavojot skolēnus novada skatuves runas konkursam,  saņēma arī visi skolotāji.

Savukārt 19.februārī Balvos norisinājās starpnovadu skatuves runas konkurss, uz kuru devās skolēni gan no Eglaines pamatskolas, gan Rugāju novada vidusskolas. Šajā konkursā skolēni  sevi parādīja ļoti labi un mājās pārbrauca ar iegūtām godalgotām vietām un diplomiem.

2. - 3.klašu grupā 2.vietu ieguva  Aivita Šolina, 3.vietu –Madara Dokāne.

4. - 6.klašu grupā 2.vietu ieguva Osvalds Tūmiņš, 3.vietu- Gabriela Laila Aleksejeva.

7. - 9.klašu grupā 1.vietu ieguva Rēzija Puško, 2.vietu- Agnese Ikstena, 3.vietu- Edijs Krivišs.

10. - 12.klašu grupā 1.vietu ieguva Lauma Circene.

Paldies visiem skolotājiem, kas palīdzēja skolēniem sagatavoties skatuves runas konkursam, paldies vecākiem, kas atbalstīja savus bērnus, gan palīdzot meklēt atbilstošus daiļdarbu tekstus, gan līdzi jūtot konkursa norisē.

Uz reģiona konkursu Gulbenē dosies 12.klases skolniece Lauma Circene un 8.klases skolniece Rēzija Puško. Turēsim par viņām īkšķus!

Skolotāja Evija Konivale


© 2021 Rugāju novada vidusskola